Uslovi članstva

Udruženje prepoznaje dvije osnovne katergorije članova:

 • Certificirano članstvo se može steći na nekoliko načina, ovisno od kandidatovog radnog iskustva u procjeni vrijednosti nekretnina i kvalifikacija. Certificirani članovi Udruženja su lica koji posjeduju certifikat Udruženja za samostalno obavljanje procjena vrijedosti.
 • Necertificirani članovi udruženja su fizička i pravna lica koja učestvuju u radu Udruženja i/ili finansijski ili na bilo koji drugi način pomažu radu Udruženja, ali ne ispunjavaju uslove za certificiranog člana.

 

Prilikom apliciranja za bilo koju kategoriju članstva u Udruženju svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću osnovnu dokumentaciju:

 • Popunjena aplikacija za članstvo,
 • Diploma završenog studija na visokoškolskoj ustanovi,
 • Potpisan Curriculum Vitae,
 • Motivaciono pismo, i
 • Reference – najmanje 3 (tri) pismene preporuke – dvije profesionalne i jedna personalna.

Pored navedene dokumentacije, kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju u zavisnosti od kategorije članstva.

Kategorije članstva

TBHPA

TBHPA (Trainee Member / Trening član) – članovi koji su u procesu edukacije (necertificirani).

RBHPA

RBHPA (Recognized Member / Prepoznati član) – certificirani članovi prepoznati natemelju svog iskustva. 

..

Dodatni uslovi:

 • Kandidati koji su u procesu edukacije mogu da se učlane u Udruženje i prije završetka programa, i

Status:

 • Imajući u vidu da se radi o necertificiranom članstvu, TBHPA status ne omogućava samostalno potpisivanje izvještaja procjene tržišne vrijednosti.

RBHPA (Recognized Member / Prepoznati član) – certificirani članovi prepoznati na temelju svog iskustva, koji:

  1. nisu završili struktuiranu formalnu edukaciju za vrednovanje imovine (RBHPAa): ili
  2. su završili strukturiranu formalnu edukaciju za vrednovanje imovine kod udruženja/institucije koje nema status AMA ili u drugim specifičnim okolnostima prihvatljivim za udruženje (RBHPAb)

Napomena:

RBHPAa je privremena kategorija kreirana u svrhu obezbjeđenja kontinuiteta profesije i traje maksimalno 4 godine od dana kada je Udruženje steklo AMA status, tj. do 31.5.2023. godine. Aplikacije za RBHPAa kategoriju članstva će se moći podnijeti do 31.5.2022.godine.

Dodatni uslovi – za RBHPAa:

 • Kandidati moraju imati najmanje 5 (pet) godina relevantnog radnog iskustva (radno iskustvo u procjeni vrijednosti nekretnina).

 

Napomena: Rok u kojem će se prihvatati zahtjev za sticanje RBHPAa statusa je maksimalno do 31.05.2022. godine.

Dodatni uslovi – za RBHPAb:

 • Kandidat koji posjeduje profesionalu licencu izdate od relevantne asocijacije/udruženja koja nije AMA

Pored osnovne dokumentacije kandidati za RBHPAa moraju dostaviti slijedeću dodatnu dokumentaciju:

 • Dokaz o posjedovanju relevantnog iskustva,
 • Lista od minimalno 20 (dvadeset) procjena tržišne vrijednosti u proteklih 5 godina, i
 • 5 (pet) izvještaja procjene tržišne vrijednosti koje kandidat treba dostaviti na evaluaciju (na osnovu liste koju je odredila Komisija za članstvo).

Pored osnovne dokumentacije kandidati za RBHPAb moraju dostaviti slijedeću dodatnu dokumentaciju:

 • Dokaz o posjedovanju licence/certifikata izdatog od drugog relevantnog udruženja/institucije;
 • Dokaz o posjedovanju relevantnog iskustva,
 • Lista od minimalno 20 (dvadeset) procjena tržišne vrijednosti u proteklih 5 godina, i
 • 5 (pet) izvještaja procjene tržišne vrijednosti koje kandidat treba dostaviti na evaluaciju (na osnovu liste koju je odredila Komisija za članstvo).

Status:

 • Imajući u vidu da se radi o certificiranom članstvu, RBHPA status omogućava samostalno potpisivanje izvještaja procjene tržišne vrijednosti.

BHPA RVivs

BHPA RVivs (Punopravni član sa RVivs statusom) – certificirani članovi koji u potpunosti zadovoljavaju sve edukacione i profesionalne zahtjeve, te su barem lokalno prepoznatljivi po svojoj stručnosti i posjeduju RVivs certifikat izdat od Udruženja – Recognized Valuer in accordance with International Valuations Standards.

FBHPA

FBHPA (Fellow Member / Istaknuti član) – istaknuti lideri najmanje regionalno prepoznatljivi, koji su se istakli svojim radom na unaprjeđenju profesije kako u akademskom tako i u profesionalnom radu u periodu ne manjem od 7 (sedam) godina (certificirani).

Uslovi i dodatna dokumentacija definisana je posebnim aktom: BHPA RVivs status: Apliciranje, revizija i obnova.

Status:

 • Imajući u vidu da se radi o certificiranom članstvu, BHPA RVivs status omogućava samostalno potpisivanje izvještaja procjene tržišne vrijednosti.

Dodatni uslovi:

 • Kandidati trebaju imati:
 • značajno iskustvo kako u akademskom tako i/ili profesionalnom radu,
 • najmanje regionalnu prepoznatljivost svog rada, i
 • punopravno članstvo u BHPA ili ekvivalent u periodu ne manjem od 7 (sedam) godina.

Pored osnovne dokumentacije kandidati moraju dostaviti slijedeću dodatnu dokumentaciju za evaluaciju:

 • Detaljan opis projekata i aktivnosti koji su utjecali na napredovanje profesije, te regionalnu ili širu prepoznatljivost.

ABHPA

ABHPA (Affiliate Member / Pridruženi član) – necertificirani članovi, tj. članovi koji ne mogu samostalno potpisivati izvještaje procjene tržišne vrijednosti, ali su zainteresovani za rad Udruzenja i aktivno angažovani u radu Udruženja

HBHPA

HBHPA (počasni član) – necertificirani istaknuti članovi koji imaju značajan doprinos u promociji i u radu Udruženja.

.

ABHPA status ne zahtijeva ispunjavanje dodatnih uslova, niti dostavljanje dodatne dokumentacije.

Status:

 • Imajući u vidu da se radi o necertificiranom članstvu, ABHPA status ne omogućava samostalno potpisivanje izvještaja procjene tržišne vrijednosti.

HBHPA status ne zahtijeva ispunjavanje dodatnih uslova, niti dostavljanje dodatne dokumentacije.

Status:

 • Imajući u vidu da se radi o necertificiranom članstvu, HBHPA status ne omogućava samostalno potpisivanje izvještaja procjene tržišne vrijednosti.

AcBHPA

AcBHPA (akademici) – članovi koji imaju iskustva u podučavanju i istraživanju u procjeni imovine.

.

.

Akademici (članovi koji imaju iskustva u podučavanju i istraživanju u procjeni imovine).

Kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente za evaluaciju:

 • Dokaz o relevantnom iskustvu o podučavanju i istraživačkim aktivnostima;
 • Diplomu minimalno drugog ciklusa studija vezanu za nekretnine; i
 • Minimalno dvije godine aktivnosti u podučavanju, istraživanju i istraživačkim aktivnostima relevantnim za profesiju.

Pristupni intervju

Pristupni intervju provodi pod-komisija za članstvo. Na intervjuu kandidat može očekivati pitanja o:

 • Dostavljenoj aplikacijskoj dokumentaciji;
 • Širim aspektima kandidatovog znanja i iskustva, uključujući etiku, pravila postupanja Udruženja, i aktuelna pitanja koja se tiču profesije.

Pristupni Intervju je struktuiran na slijedeći način:

 • Otvaranje intervjua od strane Predsjedavajućeg i predstavljanje pod-komisije;
 • Prezentacija kandidata;
 • Pitanja o prezentaciji;
 • Diskusija o sveukupnom iskustvu uključujući profesionalni  razvoj, kompetencije, pravila postupanja i profesionalne prakse; i
 • Zatvaranje intervjua od strane Predsjedavajućeg.

Pod-komisija za članstvo ispunjava „Formular za ocjenu kandidata“ odnosno ocjenjuje kandidata prema slijedećim kriterijima:

 • Obavezne kompetencije 20%,
 • Tehničke kompetencije 70%, i
 • Etika, profesionalni identitet i odgovornost 10%.

Komisija za članstvo kreira prijedlog o odobrenju članstvo u Udruženju koji potpisuje predjsedavajući/a ili kopresjedavajući/a Komisije i dostavlja Predjedniku Udruženja na konačno odlučivanje i potpisivanje rješenja. Od dana potpisivanja rješenja o pristupu u članstvo, članstvo se smatra aktivnim.

Nakon što Komisija za članstvo donese „Odluku o prijemu u članstvo“, Sekretar je dužan:

 • Pismeno obavijestiti kandidata (u roku od 10 radnih dana) o prijemu u članstvo,
 • Dostaviti kandidatu sve ostale dokumente za upis u članstvo: Urnek izjave o prihvatanju etičkog kodeksa Udruženja i prihvatanju obaveza o profesionalnom ponašanju člana, Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji kao i Fakturu za članarinu, te
 • Informisati Upravni odbor na prvom narednom sastanku o prijemu novih članova u Udruženje.

Revizija kvaliteta rada certificiranih članova

Ad hoc revizija članstva koju Udruženje provodi u situaciji kada bilo koja zainteresovana strana osporava kvalitet izvještaja o procjenama zaprimljenih od članova Udruženja, te podnosi zahtjev koji se proslijeđuje Disciplinskoj komisiji. Ovakav oblik žalbi (stručna pitanja) Disciplinska komisija proslijeđuje Komisiji za reviziju članstva na prethodno mišljenje, prije nego što donese konačnu odluku.

Redovna – obavezna godišnja revizija članstva RBHPA sadrži slijedeće aktivnosti:

 1. Članovi su dužni slati kontrolnike svojih procjena koji služe za evidenciju procjena urađenih po IVS, i
 2. U slučaju redovne revizije, na zahtjev Komisije za reviziju članstva, članovi šalju tri do četiri procjene sa liste urađenih procjena. Komisija potom vrši reviziju kompletne procjene.

Revizija za članove sa statusom RVivs se vrši u skladu sa Pravilnikom o radu komisije za BHPA RVivs certificiranje.

Komisija za reviziju članstva se sastoji od najmanje tri člana koja čine predsjednik i dva člana Komisije.

Članovi  Komisije za reviziju članstva potpisuju Ugovor o povjerljivosti (eng. „Non-disclosure Agreement“ – NDA) kojim će se obavezati na čuvanje tajnosti svih informacija sadržanih u  dokumentima koji su predmetom analize odnosno rada te komisije.

Procedura o radu Komisije za reviziju clanstva